Altres serveis

Amb la nostra col·laboració, els empresaris autònoms poden estar tranquils, ho fem tot.

Acompanyament dels autònoms en el dia a dia del seu negoci, oferint serveis d’assessorament integral que cobreixen totes les seves necessitats de gestió. Amb un tracte proper i personalitzat donem resposta a les vostres inquietuds, des de la posada en marxa fins a la garantia d’un creixement sostenible gràcies a una bona gestió de les obligacions fiscals, laborals, comptables, i legals.

Donar-se d’alta com autònom

Per a la posada en marxa de la seva activitat empresarial o professional, el treballador autònom ha de tenir en compte diverses obligacions laborals i fiscals, entre elles:

 • Donar-se d’alta en Règim d’Autònoms a la Seguretat Social
 • Donar-se d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (sel·leccionar l’epígraf més adequat)
 • Declaració censal d’inici d’activitat (models 036 i 037)
 • Pagament mensual de la quota d’autònoms (segons les bases de cotització)
 • En el cas que vulgui contractar treballadors, inscriure’s com a empresari i obtenir un codi de compte de cotització
 • Comunicar l’obertura d’un centre de treball a la Direcció Provincial de Ministeri de Treball

Impostos: obligacions fiscals dels autònoms.

Les obligacions formals per als autònoms inclouen:

 • Declaració trimestral de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) (model 130 o 131)
 • Declaracions trimestrals de l’IVA (model 303)
 • Declaracions trimestrals de retencions i ingressos a compte (model 111, model 115,…)
 • Resums anuals de retencions i ingressos a compte (models 180, 190) i de l’IVA (models 390)
 • Declaració anual d’operacions amb tercers (model 347)
 • Declaració anual de l’IRPF (model D-100)

Supervisem i planifiquem per a vosaltres el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent. Identifiquem i avaluem quines són les millor solucions per a cada cas i cada moment, per tal de reduir les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.

 • Us ajudem a planificar i elaborar la vostra política fiscal
 • Us acompanyem  i representem davant l’Agència Tributària i altres òrgans de l’Administració
 • Gestionem els vostres impostos, elaborant i presentant tot tipus de declaracions
 • Responem a totes les vostres consultes en matèria fiscal

Comptabilitat diària per a autònoms.

Formalitzen la comptabilitat per tal de conèixer la vostra situació i prendre les decisions més adequades a cada moment. .

 • Planifiquem, gestionem i supervisem la comptabilitat de la vostra  empresa
 • Us assessorem de manera contínua durant l’exercici econòmic, resolen els dubtes o consultes puntuals en qualsevol moment, recomanant-vos sempre les solucions més adequades a la vostra situació.
 • Us ajudem a preparar, controlar i supervisar els vostres comptes per tal d’elaborar els estats financers, informes econòmics i llibres comptables obligatoris

Serveis per a PIMES

Acompanyem les petites i mitjanes empreses en el dia a dia del negoci.

Treballem de costat de les PIMES, oferint serveis d’assessorament integral que cobreixen totes les vostres necessitats de gestió. Amb un tracte proper i personalitzat  us acompanyem en les obligacions i gestions del dia a dia així com en les necessitats puntuals que puguin requerir l’evolució del negoci.

Assessorament Fiscal.

Supervisem i planifiquem  el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent. Identifiquem i avaluem quines són les millor solucions per a cada cas i cada moment, per tal de reduir les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.

 • Us ajudem a planificar i elaborar la vostra política fiscal
 • Us acompanyem  i representem davant l’Agència Tributària i altres òrgans de l’Administració
 • Gestionem els vostres impostos, elaborant i presentant tot tipus de declaracions
 • Responem a totes les vostres consultes en matèria fiscal

Assessorament Laboral.

Analitzem les necessitats amb una visió integral i un ampli coneixement de la realitat empresarial i de la diversitat de les normes que regulen les relacions laborals a l’empresa. El nostre equip  ofereix solucions globals i personalitzades, sempre amb l’empatia, autoexigència i rigor que requereix la gestió de persones.

 • Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions des de l’inici fins al final de cada relació laboral
 • Resolem totes les vostres consultes en matèria de legislació laboral, gestions, tràmits i procediments
 • Assessorem representem en els procediments davant les administracions

Assessorament Comptable.

Formalitzem i analitzen la comptabilitat del vostre negoci per tal de conèixer l’estat de l’empresa i prendre les decisions més adequades a cada moment.

 • Confeccionen, gestionem i supervisem la comptabilitat de la vostra PIME
 • Us  assessorem   durant l’exercici econòmic i resolem dubtes o consultes puntuals en qualsevol moment, recomanant-vos sempre les solucions més adequades a la vostra situació.
 • Preparem els vostres comptes per tal d’elaborar els estats financers, informes econòmics i llibres comptables obligatoris