Assessoria Laboral

Us assessorem  en gestionar les relacions laborals realitzant les gestions necessàries per a complir amb les disposicions legals vigents.

Analitzem les necessitats de la vostra empresa amb una visió integral i un ampli coneixement de la realitat empresarial i de la diversitat de les normes que regulen les relacions laborals. Oferin solucions globals i personalitzades, sempre amb l’empatia, autoexigència i rigor que requereix la gestió de persones.

Gestió de les relacions laborals per a empreses.

Gestionem tots els procediments relatius a la relació de l’empresa amb els seus treballadors i l’administració pública, d’acord amb el marc legal vigent i tenint en compte la constant evolució de la legislació i les obligacions formals en matèria laboral. Us assessorem i ens fem càrrec de totes les gestions des de l’inici fins al final de cada relació laboral:

 • Centres de treball: inscripció empresa en el Sistema de la Seguretat Social i sol·licitud d’obertura
 • Confecció de contractes de treball així com les seves pròrrogues i la seva tramitació pel Sistema Contrat@.
 • Gestió de nòmines: confecció dels rebuts de salari així com els de les pagues extraordinàries.
 • Gestions periòdiques: formalització de les liquidacions (TC/1 i TC/2) i la seva tramitació mitjançant el Sistema Red… (properament Creta)
 • Gestió de prestacions: maternitat/paternitat, incapacitat temporal (malalties i accidents de treball), etc.
 • Comunicacions d’altes, baixes i variacions a la Seguretat Social.
 • Canvis en el Conveni, endarreriments, tractament d’Incapacitats Temporals i Accidents de Treball, mitjançant els Sistemes Red, Delta i Cat365 respectivament.
 • Gestió de les notificacions telemàtiques de la Seguretat Social.
 • Confecció i presentació sol·licituds de prestacions d’Incapacitat Temporal, Incapacitat Permanent, Jubilació, Viduïtat, etc.
 • Confecció i presentació sol·licituds d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, Empleats de la Llar, artistes, etc.

Serveis de dret laboral.

 • Assessorem i representem en els procediments davant les administracions i jutjats:
 • Representació de l’empresa davant la Inspecció de Treball així com el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (CMAC) i Tribunal Laboral de Catalunya (TLC).
 • Assessorament i redacció d’escrits en matèria de faltes i sancions, excedències, suspensions i modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Assessorament i confecció documentació en matèria d’extinció de contractes per causes objectives o disciplinàries.