Assessoria Fiscal

Us assessorem en el compliment de les obligacions de la normativa vigent amb els millors avantatges fiscals.

Supervisem i planifiquem  el correcte compliment de les obligacions de caràcter formal i legal establertes per la legislació vigent. Identifiquem i avaluem quines són les millors solucions per a cada cas i cada moment, per tal de reduir les càrregues impositives i maximitzar els beneficis fiscals per al vostre estalvi.

Resolem les vostres consultes

Som assessors especialitzats en temes fiscals i tributaris i podem respondre a les vostres consultes sobre les normatives fiscals, tot tipus d’impostos estatals, autonòmics i locals, directes o indirectes, obligacions, exempcions, deduccions i bonificacions.  Estem en formació constant per adaptar-nos a la normativa fiscal que canvia contínuament. Per això podem resoldre qualsevol qüestió tributària i mantenir-vos sempre assessorats i actualitzats sobre el seu impacte al vostre negoci o situació financera.

Planificació fiscal per a empreses

Ajudem a planificar la política fiscal més òptima i definir la confecció i presentació de les declaracions periòdiques exigibles. Ens adaptem a les obligacions i necessitats pròpies de cada tipus de societat, PIMES; empreses familiars o entitats sense ànim de lucre.

En coordinació amb les àrees de comptabilitat o laboral preparem el tancament fiscal i de l’exercici amb la gestió i presentació de:

 • Impost de Societats
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Retencions a treballadors i professionals a compte de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)
 • Declaracions censals d’inici, variació o cessament de les activitats. Sol·licitud de NIF.
 • Altres impostos.

Relacions amb les administracions

Assessorem i representem els nostres clients davant l’Agència Tributària i altres òrgans:

 • Gestionem i actualitzem el servei de notificacions electròniques per rebre les comunicacions de l’administració
 • Preparem i defensem recursos i reclamacions
 • Assistència davant òrgans tributaris en les actuacions necessàries

Gestió d’impostos

Estudiem de manera global la vostra situació per identificar la fórmula més beneficiosa per a vosaltres dins del marc de la legislació fiscal vigent i elaborem i presentem tot tipus de declaracions:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
 • Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR)
 • Declaració de bens i drets situats al estranger